دستگاه فلزیاب گرت Garrett-RECON-PRO-AML-1000

• نظامی: استقرار سریع برای معادن، مهمات منفجر ناشده، و IED جستجو.• بشردوستانه: بسیار قابل اعتماد با قابلیت تشخیص عمیق است.• حساسیت تشخیص مطلوب: اهداف پایین محتوای فلز به بزرگ موارد فلزی در تمام خاک و آب های کم عمق با کامل شناسایی قابلیت تشخیص.• فن آوری پیشرفته پالس القایی: اجازه می دهد عملیات در ALL شرایط خاک (از جمله مناطق با سنگ رابط) با حداقل و سازگاری سریع. استفاده از اضافی کنترل تنظیم خوب برای شرایط شدید خاک.• بدون مجمع نیاز: به سادگی از مورد آن و RECON-عادت کردهاید، حذف...
Read More