دستگاه فلزیاب Whites DFX 300

اين دستگاه يکي از جديد ترين دستگاههاي کارخانه ي White's است. اين دستگاه مدل ارتقاء يافته ي DFX است و گزينه هاي جديدي داردتوضیحات محصولاين دستگاه يکي از جديد ترين دستگاههاي کارخانه ي  White's است. اين دستگاه مدل ارتقاء يافته ي DFX است و گزينه هاي جديدي دارد:     •داراي 9 برنامه ي Turn-On-and-Go: داراي برنامه هاي جديد کاوش، اتوماتيک و حرفه اي با قابليت بالا   •داراي 10 تنظيم مبتدي و 34 گزينه ي حرفه اي: مي توانيد براي سهولت عمليات قسمت هاي نشانگر صوتي، سرعت جاروب، سرعت جستجو، س...
Read More